Leave Your Message
010203

Süzgüçleriňiziň önümçiligine bir gezeklik çözgüt

Biziň kompaniýamyz, Sýaozhang ösüş zolagy, Sýaoxinzhuang şäherçesi, Sinji şäheriniň demirgazyk çetinde ýerleşýär. Kompaniýa 2002-nji ýylda esaslandyryldy, meýdany 23,000 inedördül metr.

Öňümizdäki birnäçe ýylda önümlerimiz diňe bir mukdarda we hil taýdan däl, eýsem tehnologiki innowasiýa we satuwdan soňky hyzmatda-da meşhur milli marka öwrüler ýaly ýokary tehnologiýa we ösen enjamlara esaslanarys.

Koprak oka

Soňky önümlerimiz

Önümiň hilini ilki bilen, müşderi hyzmatyny, ösüşiň maksady hökmünde ilki bilen hil durnuklylygyny döredýäris.

01

Näme üçin bizi saýlamaly?

gyzgyn önümler

01

Hormat kwalifikasiýasy

  • Önümiň hilini, müşderi hyzmatyny we hil durnuklylygyny birinji ýerde goýmagyň uly potensialy we gymmaty bar diýip hasaplaýarys. Bu ýörelgeler kompaniýalara bäsdeşlik artykmaçlygyny, markanyň gadyryny bilmek, müşderini kanagatlandyrmak we durnukly ösüş getirmek üçin berk binýady üpjün eder.
  • Hormat kwalifikasiýasy
  • Hormat kwalifikasiýasy
  • Hormat kwalifikasiýasy
  • Hormat kwalifikasiýasy
  • Hormat kwalifikasiýasy
  • Hormat kwalifikasiýasy
  • Hormat kwalifikasiýasy

Arza

Döredileli bäri tehnologiýamyzy we gurluşymyzy ösdürmegi dowam etdirdik.
Önümlerimiz dürli ugurlarda ulanylýar.

Habarlar

Senagat we maglumatlarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.