Leave Your Message

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Biziň kompaniýamyz, Sýaozhang ösüş zolagy, Sýaoxinzhuang şäherçesi, Sinji şäheriniň demirgazyk çetinde ýerleşýär. Kompaniýa 2002-nji ýylda esaslandyryldy, meýdany 23,000 inedördül metr. 2004-nji ýylda pagta süýümli süzgüçli kagyz zawody döredildi, 2005-nji ýylda resmi taýdan hasaba alnan gök asman süzgüç materialy zawody, 2011-nji ýylda pagta süýüm önümçilik liniýasy agaçdan ýasalan önümçilik liniýasyna üstünlikli öwrüldi, 2018-nji ýylda birleşdirilen kagyz, 2021-nji ýylda nanokompozit kagyzy üstünlikli ösdürildi. 2023 ýokary tehnologiýaly täze önümçilik liniýasy, Önümiň hilini ilki bilen müşderi hyzmatyny, ösüş maksadymyz hökmünde ilki bilen hil durnuklylygyny döretýäris.

Princörelgelerimiz

Önümiň hilini, müşderi hyzmatyny we hil durnuklylygyny birinji ýerde goýmagyň uly potensialy we gymmaty bar diýip hasaplaýarys. Bu ýörelgeler kompaniýalara bäsdeşlik artykmaçlygyny, markanyň gadyryny bilmek, müşderini kanagatlandyrmak we durnukly ösüş getirmek üçin berk binýady üpjün eder.

Müşderileriň pikirlerini, zerurlyklaryny we pikirlerini diňläň we şu maglumatlara esaslanýan ýokary hilli önümleri we hyzmatlary beriň. Müşderilerimiziň agyry nokatlaryna we garaşýan zatlaryna düşünmek bilen, müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak we müşderileriň kanagatlylygyny ýokarlandyrmak üçin önümlerimizi we hyzmatlarymyzy yzygiderli optimizirläp bileris. Müşderilere gönükdirilen strategiýany durmuşa geçirmekde müşderileriň aýratyn zerurlyklaryna üns bermelidiris. Her bir müşderiniň üýtgeşik zerurlyklaryna düşünmelidiris we şol zerurlyklardan ugur alyp, ýöriteleşdirilen önümleri we hyzmatlary ösdürmelidiris. Müşderiniň zerurlyklaryna öz wagtynda düşünmek we şoňa görä düzedişler girizmek üçin gowy aragatnaşyk kanallaryny döretmegi we müşderiler bilen ýakyn aragatnaşyk saklamagy talap edýär. Mundan başga-da, müşderileriň pikirlerini işjeň ýygnamaly, müşderileriň kanagatlandyryş gözlegleri we bazar gözlegleri arkaly müşderileriň pikirlerini we tekliplerini almaly we önümlerimizi we hyzmatlarymyzy yzygiderli kämilleşdirmeli.

Zawod we önümçilik hakda

Zawod we önümçilik hakda1
Zawod we önümçilik hakda2
Zawod we önümçilik hakda3
Zawod we önümçilik hakda4
Zawod we önümçilik hakda5
Zawod we önümçilik hakda6
Zawod we önümçilik hakda6
Zawod we önümçilik hakda8
Zawod we önümçilik hakda9
010203040506070809

TEHNOLOGIK PROSES

Pulpa döwmek

KingTing Tech. Dünýäde ilkinji LoRa esasly “Smart Home” tehnologiýasy.

Incapylan simlere eltiň

KingTing Tech. Dünýäde ilkinji LoRa esasly “Smart Home” tehnologiýasy.

Örtük kagyzy

KingTing Tech. Dünýäde ilkinji LoRa esasly “Smart Home” tehnologiýasy.

Guradyjy kagyz

KingTing Tech. Dünýäde ilkinji LoRa esasly “Smart Home” tehnologiýasy.

Kagyz kagyzy

KingTing Tech. Dünýäde ilkinji LoRa esasly “Smart Home” tehnologiýasy.

Kagyz kesmek

KingTing Tech. Dünýäde ilkinji LoRa esasly “Smart Home” tehnologiýasy.

Gaplamak kagyzy

KingTing Tech. Dünýäde ilkinji LoRa esasly “Smart Home” tehnologiýasy.

Kagyz ammary

KingTing Tech. Dünýäde ilkinji LoRa esasly “Smart Home” tehnologiýasy.

ÖSÜŞ GÖRNÜŞI

Döredileli bäri tehnologiýamyzy we gurluşymyzy ösdürmegi dowam etdirdik. Tegelek ösüş ýoluna ýapyşýarys, bitewilige esaslanýan, kämilligi goldaýarys. Kompaniýa ýokary hilli tehniki ösüş topary döretdi. Önümlerimiziň hili halkara derejesinde ýokary derejä çykdy we müşderilerimiz tarapyndan gowy garşylandy. Önümlerimiz ýurduň hemme ýerinde paýlanýar we daşary ýurda eksport edilýär.

Öňümizdäki birnäçe ýylda önümlerimiz diňe bir mukdarda we hil taýdan däl, eýsem tehnologiki innowasiýa we satuwdan soňky hyzmatda-da meşhur milli marka öwrüler ýaly ýokary tehnologiýa we ösen enjamlara esaslanarys.

Häzir habarlaşyň